دوستانی که سفارش پلاک ۲۰۱۹ داده اند

محسن شهسوار پورفریمانی   ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۳

دوستانی که درخواست پلاک دادن به شرح زیر میباشد:
آقایان
1-محمدنصیرزاده 20 عدد
2-حسن جعفری 100 عدد
3-حمیدسرکوهی 200 عدد
4-مسعودلطفی 90 عدد
5-علی عبدالهی 60 عدد
6-محمدخنده خوش 20 عدد
7-رضاشکاری 20 عدد
8-محمدمختاباز 40 عدد
9-مجتبی قدیری 100 عدد
10-محمود اکبری 20 عدد
11-علی مهربان 150 عدد
12-سلیمانزاده 40 عدد
13-محمد شرفی 50 عدد
14-جواد مالدار 20 عدد
15-محسن شهسوا ر100 عدد
16- مجیددلدار ۲۷ عدد