لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی فریمان

آقای جهانی
آقای جهانی
09357006577
آقای اصغر رمضانی
آقای اصغر رمضانی
09018493781
آقای محمد سلیمانزاده
آقای محمد سلیمانزاده
09398986051
آقای محمود صفدری
آقای محمود صفدری
09157970295
آقای رضا صفدری
آقای رضا صفدری
09381179775
آقای عباس شورابی
آقای عباس شورابی
09382962022
آقای محمدنصیرزادا
آقای محمدنصیرزادا
09357432008
آقای علی مهربان
آقای علی مهربان
09155198112
آقای علی عبدالهی
آقای علی عبدالهی
09333769592
آقای رضا شکاری
آقای رضا شکاری
09158252259
آقای محمد مهربان
آقای محمد مهربان
09153122904
آقای جواد مالدار
آقای جواد مالدار
09155037380